Termeni și Condiții

DEFINIȚII ȘI TERMENI

MAX – Business & Accounting – este marcă înregistrată a S.C. Cognis Consulting SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Tămași, Strada Aleea Veronica, nr 36, Județul Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/603/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO20686087.

Furnizor – S.C. Cognis Consulting SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Tămași, Strada Aleea Veronica, nr 36, Județul Ilfov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/603/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO20686087.

Client – persoană fizică care își face un Cont în Site și folosește serviciile oferite de aplicație, având acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Furnizor (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Furnizor și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont așa cum e el definit mai jos în acest Document.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele definite în acest Document.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului utilizarea Aplicației și care conține informații despre Client precum și datele introduse de acesta sau de către alți Utilizatori.

Site – domeniul max-ba.ro si subdomeniile acestuia.

Servicii – orice serviciu, inclusiv documentele electronice generate de aplicație care urmează a fi furnizate de către Furnizor, Clientului ca urmare a Contractului încheiat.

Aplicație – secțiunea din Site, accesibilă la app.max-ba.ro, care procesează informații introduse de Utilizator și furnizează acestuia Servicii.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Cumpărator, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

Conținut:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpăratorilor de catre Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Furnizorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Furnizor într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Furnizor, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – conținutul paginii Termeni și Condiții.

Comunicare – informare periodică, exclusiv electronică, respectiv poștă electronică, asupra Serviciilor Furnizorului, fără niciun angajament din partea Furnizorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către Furnizor, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin crearea unui Cont pe Site Cumpăratorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Furnizorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, în timpul deschiderii Contului are rol de verificare a Clientului. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Furnizor pe Site vor sta la baza Contractului.

POLITICA DE ACCES LA SERVICII

Accesul la Servicii îi este permis oricărui Client.

Pentru motive justificate Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului la Site și Aplicație în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site sau în Aplicație, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Furnizorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Serviciului de Relații cu Clienții al Furnizorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Comunicarea cu Furnizorul se poate realiza prin interactiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la sectiunea „Asistență” din Site. Furnizorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Pentru accesul la Aplicație, Furnizorul își rezervă dreptul de a cere Clienților utilizarea unui sistem de autentificare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Aplicatiei.

Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în euro (EUR) și nu includ T.V.A.

În cazul plătilor online Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poarta numai Cumpăratorul.

DREPTUL LA PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, este proprietatea exclusivă a Furnizorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decăt cel original intenționat de Furnizor, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, indepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Furnizorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Furnizorului.

Orice Conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Furnizor și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Furnizorului cu referire la acel Conținut.

Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care Furnizorul conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Furnizorul pentru respectivul Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Furnizorului și/sau al angajatului Furnizorului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

CONFIDENȚIALITATE

Furnizorul și Clientul sunt de acord cu Politica de Confidențialitate prezentată aici.

FACTURARE – PLATĂ

Prețurile Serviciilor afișate în cadrul Site-ului max-ba.ro nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Furnizorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Furnizorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce contine Servicii vândute de Furnizor, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Clientului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul sau.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare, Clientul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Furnizor, putandu-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Furnizor în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

RĂSPUNDERE

Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Conditiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Furnizor, aceștia fiind opozabili Clienților de la data afișarii în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifa corespunzătoare din dialogul de autentificare pe Site și/sau prin efectuarea unei plăți online.

FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte părți alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus Legii Române. Eventualele litigii apărute între Furnizor și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.